Kancelaria pomaga wykonawcy w sporze dot. klauzuli waloryzacyjnej

Pomagamy naszemu klientowi, wykonawcy umowy o roboty budowlane pod rządami Prawa zamówień publicznych, w sporze z zamawiającym odnośnie sposobu działania zawartej w umowie klauzuli waloryzacyjnej.

Generalnie klauzula waloryzacyjna odpowiada wymogom Prawa zamówień publicznych i jest czytelna. Jak zwykle, diabeł tkwi jednak w szczegółach, a w tym przypadku – w sposobie ustalania zmiany wynagrodzenia. Przy nieprecyzyjnym zapisie umowy sporne jest to, za jaki okres należy przyjąć wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pozwalający ustalić zmianę wynagrodzenia.

Poprzez przyporządkowanie poszczególnych fragmentów umowy do poszczególnych przepisów Prawa zamówień publicznych i analizę konstrukcji matematycznej samego wskaźnika doszliśmy do interpretacji umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w tym przypadku – przede wszystkim z punktu widzenia celu umowy. A tutaj argument racjonalnego rozłożenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą ryzyk biznesowych związanych ze zmianą cen materiałów lub kosztów pozwolił nam poprzeć stanowisko wykonawcy, że wskaźnik powinien nawiązywać do czasu powstania zobowiązania co do zapłaty wynagrodzenia, tj. do czasu złożenia oferty i jej przyjęcia.

Przygotowaliśmy opinię prawną na potrzeby negocjacji, licząc na to, że sprawa nie będzie musiała zostać przedstawiona do oceny sądu.