Sukcesy

Wygrana kancelarii w sporze dot. dochodzenia przez spadkobierców wierzytelności przysługującej spadkodawcy względem spółki akcyjnej!

Sprawa dotyczyła wierzytelności powstałej wskutek udzielenia przez spadkodawcę pożyczki spółce akcyjnej. Zobowiązanie do zwrotu uzyskanej pożyczki nie zostało wykonane ani wobec pierwotnego wierzyciela ani wobec jego następców prawnych. Wobec śmierci pożyczkodawcy, przypadająca mu wierzytelność o…
czytaj dalej

Wygrana kancelarii w sporze korporacyjnym dot. zaskarżenia uchwały Zarządu unieważniającej akcje spółki akcyjnej.

Kancelaria reprezentowała powoda, który wnosił o ustalenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały Zarządu spółki akcyjnej dot. unieważnienia wszystkich dokumentów akcji imiennych pozwanej spółki serii A  i serii B. Strona powodowa uzasadniając żądanie, podniosła, że nie…
czytaj dalej

Prawomocna wygrana Kancelarii w sporze o odmowę zezwolenia na rozpoczęcie działalności banku!

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu dot. odmowy wydania przez KNF zezwolenia na rozpoczęcie dzielności przez bank będący Klientem kancelarii. Spór pomiędzy stronami rozpoczął się w 2018 r., kiedy to…
czytaj dalej

Kancelaria wygrywa wieloletni spór korporacyjny dotyczący praw współuprawnionych do akcji!

Sprawa dotyczyła sporu, który powstał pomiędzy współuprawnionymi do udziałów w spółce z o.o., nabytych w drodze dziedziczenia. Udziały te pozostawały we współwłasności współuprawnionych. Współuprawnieni od wielu lat pozostawali w konflikcie, który znajdował odzwierciedlenie w sposobie…
czytaj dalej

Zamówienia Publiczne – Kancelaria skutecznie broni decyzji o wyborze oferty Klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą.

29 września 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok, na podstawie którego oddaliła odwołania wykonawców od decyzji o wyborze oferty złożonej przez naszego Klienta. Przetarg był organizowany przez podmiot z sektora obronności. Kancelaria, wspólnie z…
czytaj dalej

Wygrana Kancelarii w sprawie z zakresu zamówień publicznych.

Wyrokiem z dnia 24 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie naszego klienta od decyzji zamawiającego w zakresie zarzutu bezpodstawnego odrzucenia oferty naszego klienta i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności…
czytaj dalej

Sukces kancelarii: wygrana w sporze o naliczanie kar umownych.

W niniejszej sprawie Klient kancelarii – spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie wytoczyła powództwo przeciwko jednostce Skarbowi Państwa domagając się zasądzenia kwoty ok. 1 300 000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych.…
czytaj dalej

Wygrana Kancelarii w sporze dotyczącym niekorzystnego rozporządzenia mieniem wchodzącym w skład wspólności majątkowej.

Kancelaria reprezentowała powódkę, która domagała się usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym poprzez wpisanie powódki jako współwłaściciela spornej nieruchomości. Przyczyny konfliktu były złożone i dotyczyły  nierównego podziału majątku…
czytaj dalej

Wygrana Kancelarii w sporze korporacyjnym dot. próby przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną z pokrzywdzeniem wspólników mniejszościowych.

Klient kancelarii na skutek spadkobrania odziedziczył po zmarłym pakiet udziałów posiadający uprzywilejowanie w pewnym zakresie. Po śmierci spadkodawcy pomiędzy spadkobiercami doszło do konfliktu, który rzutował na sposób zarządzania spółką, której dotyczył pakiet odziedziczonych udziałów. Zarząd…
czytaj dalej

Kancelaria skutecznie broni interesów udziałowca spółki z o.o., wykazując brak legitymacji do wniesienia powództwa o ustalenia nieistnienia uchwał Zgromadzenia Wspólników.

Dnia 17 lipca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu, który stwierdził brak legitymacji naszego klienta do podejmowania uchwał jako wspólnik pozwanej spółki. Powód wnosił o ustalenie nieistnienia uchwał podjętych…
czytaj dalej

Kancelaria skutecznie broni interesów klienta w sporze dotyczącym naliczania kar umownych za opóźnienia w dostawie.

Powód, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dochodziła od pozwanego zapłaty tytułem kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy. Umowa zawarta została między powódką a poprzednikiem prawnym pozwanego na dostawę trzech urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu. Powódka…
czytaj dalej