Porady prawne – nieruchomości

Zgodnie z definicją nieruchomościami określa się części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Prawo nieruchomości dotyczy nabywania oraz zbywania nieruchomości, a więc obrotu nimi. W jego zakres wchodzą także sprawy związane z wynajmem oraz dzierżawą, jak również innymi stosunkami obligacyjnymi, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część.