Kancelaria ponownie skuteczni broni interesów wspólników mniejszościowych w konflikcie korporacyjnym

Sąd Apelacyjny we W. oddalił apelację strony pozwanej, podtrzymując tym samym rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego we W. podzielające nasze argumenty podniesione na obronę interesów naszych klientów w złożonym sporze korporacyjnym.

Powodowie domagali się ubezskutecznienia umowy sprzedaży udziałów spółki z o.o. Argumentowali, że umowa była nieważna, ponieważ naruszała postanowienia aktu założycielskiego spółki.

Kluczowym dla postępowania był fakt, że spółka, która dokonała zbycia udziałów należała do grupy kapitałowej, w której główną rolę odgrywała spółka akcyjna, której Powodowie byli akcjonariuszami i jako takim przysługiwało im prawo pierwszeństwa nabycia udziałów. Jednakże, akcje zostały sprzedane innej spółce po zaniżonej cenie, pomijając Powodów.

Pozwana spółka domagała się oddalenia powództwa argumentując, że ich roszczenia są nieuzasadnione oraz twierdząc, że Powodowie nie mieli legitymacji czynnej do udziału w postępowaniu albowiem, zdaniem Pozwanego, nie doszło do zniesienia współwłasności udziałów. Oznacza to, że Powodowie byli osobami współuprawnionymi z udziałów, zatem do skutecznego wytoczenia powództwa, pomiędzy współuprawnionymi zachodziło współuczestnictwo konieczne.

Sąd Apelacyjny, podtrzymując wyrok Sądu Okręgowego potwierdził naruszenie przepisów aktu założycielskiego spółki dotyczących prawa pierwokupu udziałów. Wskazał również, że Powodowie mieli legitymację czynną do wniesienia powództwa, ponieważ żądanie uznania za bezskuteczną umowy sprzedaży udziałów spółki stanowiło czynność zachowawczą.

Powodów w sporze reprezentowali Wspólnicy Kancelarii: r.pr. Rafał Pytlak i r.pr. Wojciech Deja.