Kancelaria skutecznie broni interesów udziałowca spółki z o.o., wykazując brak legitymacji do wniesienia powództwa o ustalenia nieistnienia uchwał Zgromadzenia Wspólników.

Dnia 17 lipca 2015 r. Sąd Apelacyjny w P. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w P., który stwierdził brak legitymacji naszego klienta do podejmowania uchwał jako wspólnik pozwanej spółki.

Powód wnosił o ustalenie nieistnienia uchwał podjętych jednogłośnie przez naszego klienta, działającego jako udziałowiec pozwanej spółki. Klient nabył udziały w spółce jako małżonek zmarłego wspólnika. Powództwo zostało wytoczone przez jednego ze spadkobierców, który twierdził, że klient kancelarii nie był uprawniony do samodzielnego wykonania praw z odziedziczonej części udziałów – pomijając przy tym, że klient działał nie jako spadkobierca, a jako małżonek zmarłego.

Powództwo było skierowane przeciwko Spółce, która wniosła o jego oddalenie i zasądzenie kosztów procesu na jej rzecz.

Sąd Okręgowy w P. ustalił, że zaskarżone uchwały nie istnieją, jednak Sąd Apelacyjny w P. zmienił zaskarżony wyrok i powództwo oddalił.

Sąd Apelacyjny odniósł się do kwestii legitymacji procesowej powoda uznając, że Sąd pierwszej instancji naruszył przepisy postępowania, przyjmując możliwość wystąpienia osoby trzeciej z powództwem o ustalenie nieważności uchwały spółki. Sąd Apelacyjny wskazał na to, że przepisy k.s.h. wyłączają taką możliwość dla osób trzecich nieobjętych specjalnymi uprawnieniami, które są wymienione w ustawie. Ponadto, zdaniem Sądu Apelacyjnego, powód nie wskazał jego interesu prawnego w zaskarżeniu uchwał. Powód, będący spadkobiercą, nie miał prawa dziedziczenia udziałów w spółce zgodnie z umową spółki (wyłączenie dziedziczności udziałów w umowie spółki). Nie wykazał także, jak podjęte uchwały mogłyby negatywnie wpłynąć na jego sytuację majątkową. W związku z tym, Sąd Apelacyjny uznał, że nie było podstaw do przyznania powodowi uprawnienia do wystąpienia z powództwem o ustalenie nieważności uchwały.

W swoich rozważaniach Sąd Apelacyjny orzekł, że w świetle obowiązujących przepisów i w warunkach niniejszej sprawy wyłączone jest występowanie przez osobę trzecią z żądaniem uznania uchwały spółki kapitałowej za nieistniejącą w trybie tzw. powództwa o ustalenie.  

Kancelaria w sporze reprezentowała interwenienta ubocznego, który czynnie wspierał stronę pozwaną.

Wyrok jest prawomocny.

Klienta w sporze sądowym reprezentowali Wspólnicy Kancelarii: radca prawny Rafał Pytlak oraz radca prawny Wojciech Deja.