Kancelaria wygrywa wieloletni spór korporacyjny i doprowadza do stwierdzenia nieważności szeregu uchwał naruszających prawa i interesy naszych Klientów!!!

Sąd Okręgowy we W., po 6 latach postępowania orzekł na korzyść naszego Klienta, stwierdzając nieważność 68 uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podejmowanych w latach 2017-2021 oraz 3 uchwał Rady Nadzorczej i 3 uchwał Zarządu Pozwanej spółki.

Jest to zwieńczeniu wieloletniego sporu korporacyjnego, w trakcie którego Pozwana spółka działała
w sposób bezprawny m.in. poprzez podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie, Zarząd i Radę Nadzorczą spółki, mających na celu wyzucie z majątku biznesowego naszego Klienta.

Działania te obejmowały m.in. manipulacje związane z głosowaniem na Walnych Zgromadzeniach, nieprzestrzeganie przepisów prawa korporacyjnego oraz zawiązywanie forum prywatnych spotkań w celu omijania prawnych procedur.

Pozwany podejmował szereg uchwał, które naruszały prawo i dobre obyczaje, zmierzając do pozbawienia zarządcy akcji serii A wykonywania prawa głosu, pozbawienia zarządcy kontroli nad pakietem akcji (m.in. poprzez zmiany danych w rejestrze przedsiębiorstw bez jego wiedzy), czy uniemożliwiając mu udział
w zgromadzeniach.

W pozwanej spółce prowadzono działania mające na celu legitymizację ich nielegalnych czynności poprzez różne strategie. Jedną z takich prób było stosowanie pozornie legalnych procedur, które
w rzeczywistości miały na celu ukrycie nieprawidłowości. Mogły one obejmować fałszowanie dokumentów, manipulowanie raportami finansowymi lub też wykorzystywanie luk w prawie, aby uniknąć odpowiedzialności prawnej.

Wszystkie te działania stanowiły część strategii pozbawienia zarządcy kontroli nad spółką.

Kancelaria w sposób niestrudzony w toku całego postępowania rozszerzała powództwo o kolejne uchwały i otrzymywała prawomocne zabezpieczenia roszczeń Klienta poprzez wstrzymanie ich wykonania.

Był to zapewne jeden z największych sporów korporacyjnych w kraju. Wygrana w tej sprawie byłaby niemożliwa bez bardzo precyzyjnej koordynacji działań korporacyjnych i sądowych oraz pełnego zaangażowania Zespołu Kancelarii – powiedział Rafał Pytlak, Wspólnik Zarządzający Kancelarii, który reprezentował Powoda w całym postępowaniu.