Postępowanie upadłościowe – Zespół Kancelarii skutecznie broni interesów Klienta w sporze z niewypłacalnym pożyczkobiorcą.

Spór dotyczył powództwa o ustalenie, że umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie przenosząca na pożyczkodawcę użytkowanie wieczyste działki gruntu stanowiącego przedmiot zabezpieczenia pożyczki jest bezskuteczna z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe
i naprawcze.

Kancelaria reprezentowała w sporze Pozwanego, który był jednocześnie pożyczkodawcą.

Powodowa spółka i Pozwany zawarli umowę pożyczki pieniężnej. Zabezpieczenie pożyczki stanowiła nieruchomość. Z uwagi na brak możliwości spłat rat pożyczki Powód zawarł z naszym Klientem umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie, przenosząc na pożyczkodawcę użytkowanie wieczyste działki stanowiącej przedmiot zabezpieczenia umowy pożyczki. Zgodnie z treścią zawartej umowy – w przypadku braku spłaty pożyczki w umownie określonym terminie, Pozwanemu przysługiwało prawo do rozporządzania nieruchomością. Po bezskutecznym upływie terminu na zwrot kwoty pożyczki i tym samym po uzyskaniu prawa do dowolnego rozporządzania przewłaszczoną nieruchomością spółka naszego Klienta podjęła decyzję o sprzedaży nieruchomości. Powodowa Spółka złożyła wniosek o upadłość, który został uwzględniony, co doprowadziło do ogłoszenia jej upadłości i likwidacji majątku. Wniosła zatem o ustalenie, że umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie przenosząca na pozwanego użytkowanie wieczyste działki gruntu stanowiącego przedmiot zabezpieczenia pożyczki jest bezskuteczna z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.

Zarówno Sąd Okręgowy, jak i Sąd Apelacyjny podzieliły naszą argumentację i orzekły o oddaleniu powództwa, a następnie o oddaleniu apelacji Powoda. Sądy uznały zarzut Pozwanego o braku,
w realiach sprawy, interesu prawnego Powoda do dochodzenia roszczenia na podstawie art. 189 k.p.c. oraz o przedawnieniu roszczenia o zapłatę, które z uwagi na powiązanie z prowadzeniem działalności gospodarczej ulegało przedawnieniu po upływie 3 lat od daty zmiany postanowienia sądu upadłościowego i wejścia syndyka w uprawnienia upadłego w zakresie zarządzania masą upadłości.

Pozwanego w sporze sądowym reprezentowali Wspólnicy Kancelarii: radca prawny Rafał Pytlak oraz radca prawny Wojciech Deja.