Próba przekształcenia spółki z pokrzywdzeniem wspólników – Kancelaria chroni interesy udziałowców wygrywając spór korporacyjny z nieuczciwą spółką

Kolejny raz naszemu zespołowi udało się obronić interesy Klientów w sporze korporacyjnym.

Sąd Apelacyjny we W. oddalił apelację pozwanego, utrzymując tym samym treść korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego. Zdaniem Sądu Apelacyjnego Sąd Okręgowy wnikliwie ocenił dostępne dowody i dokonał trafnych ustaleń faktycznych, które Sąd Apelacyjny przyjął za własne.

Stan faktyczny, na którym oparto rozstrzygnięcie, dotyczył sytuacji w spółce kapitałowej, w której pewna grupa wspólników (Powodowie) została celowo wykluczona z udziału w decyzjach, poprzez podjęcie uchwały mającej na celu ich eliminację. Uchwała ta była podejmowana w sposób, który uniemożliwiał Powodom uczestniczenie w procesie decyzyjnym, co prowadziło do ich wykluczenia z przyszłych korzyści płynących z udziału w spółce.

Pozwana spółka działała w sposób celowy, aby uniemożliwić Powodom udział w Zgromadzeniu Wspólników oraz złożenie oświadczenia o uczestnictwie w spółce w związku z przekształceniem.
W efekcie tego działania Powodowie zostali pozbawieni udziałów w spółce w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego. Spółka podejmowała również szereg innych działań na szkodę Powodów.

Na skutek wniesionego przez naszą Kancelarię powództwa, zarówno Sąd Okręgowy, jak i Sąd Apelacyjny orzekły, że Powodowie posiadają interes prawny w żądaniu unieważnienia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną, gdyż ich wykluczenie było nieuczciwe i prowadziło do rażącej niesprawiedliwości. Całokształt okoliczności wskazywał na to, że działania spółki miały na celu wyeliminowanie Powodów z udziału w spółce.

Powyższy wyrok jest efektem niestrudzonej walki o ochronę praw naszego Klienta, którą toczyliśmy przed obiema instancjami dwukrotnie – pierwsze wyrok Sądu Okręgowego został uchylony przez Sąd Apelacyjny i sprawa toczyła się od nowa. Tym bardziej cieszy sukces, który udało się osiągnąć.

Powodów w sporze reprezentowali Wspólnicy Kancelarii: r.pr. Rafał Pytlak i r.pr. Wojciech Deja.