Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o. – Zespół kancelarii broni interesów akcjonariuszy w sporze korporacyjnym.

Prokurator Okręgowy w W. złożył w trybie art. 57 k.p.c. w zw. z art. 7 k.p.c. pozew o ustalenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki akcyjnej, w przedmiocie przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z o.o. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że przekształcenie pozostaje niekorzystne dla akcjonariuszy mniejszościowych, którzy posiadają akcje uprzywilejowane
w pewnym zakresie (m.in. prawa głosu i dywidendy), ponieważ przekształcenie spowoduje pozbawienie dotychczasowego uprzywilejowania dla akcji, co stanowi ograniczenie prawa własności. Dodatkowo wskazał na liczne nieprawidłowości, które towarzyszą planowanemu przekształceniu. Ocenił, że działania Zarządu spółki zmierzają w istocie do wykluczenia akcjonariuszy ze spółki oraz do obejścia prawa,
tj. wyłączenia wspólników ze spółki z pominięciem trybu określonego w art. 418 k.s.h.

Pozwana spółka, w toku postępowania, podważała istnienie legitymacji procesowej powoda oraz wskazywała, że przekształcenie spółki odbyło się w sposób zgodny z zasadami przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych.

Sąd Okręgowy w W., po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego, uchylił zaskarżoną uchwałę. Sąd uznał, że podjęcie przedmiotowej uchwały miało zamiar wywołania skutku sprzecznego z prawem,
co daje Prokuratorowi legitymację do wytoczenia powództwa w przedmiotowej sprawie, gdyż działał
w interesie publicznym dla ochrony praworządności, a przesłanki tego działania nie podlegają kontroli sądu. Ponadto Sąd stwierdził, że w toku postępowania wykazano należycie, że zaskarżona uchwała była sprzeczna z dobrymi obyczajami i miała na celu pokrzywdzenie współuprawnionych do akcji, a Zarząd spółki podejmując przedmiotową uchwałę miał pełną świadomość jej konsekwencji.

Stanowisko Sądu Okręgowego poprał Sąd Apelacyjny w W., który uznał ustalenia sądu I instancji za prawidłowe i oddalił apelację pozwanego.

Kancelaria w sporze reprezentowała interwenienta ubocznego, który w  toku całego postępowania wspierał prokuratora w jego działaniach.

Klienta w sporze reprezentował Wspólnik zarządzający kancelarii: r.pr. Rafał Pytlak.