Przewlekłość prowadzenia postępowania – Kancelaria wygrywa spór z regulatorem rynku finansowego!

W toku wieloletniego sporu administracyjnego, toczącego się zarówno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W., jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym Kancelarii udało się wywalczyć rozstrzygnięcie korzystne dla naszego Klienta, stwierdzające, że regulator rynku finansowego, celowo podejmował działania, które miały charakter powtarzalny, ukierunkowany na wykazanie aktywności organu, ale zbędny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Sprawa dotyczyła postępowania o udzielenie zezwolenia na rozpoczęcie działalności bankowej, które ostatecznie zakończyło się decyzją odmowną.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał że przewlekłość postępowania może być wynikiem zarówno opieszałego, niesprawnego i nieskutecznego działania organu w sytuacji, gdy sprawa mogła być załatwiona w terminie krótszym, ale i nieuzasadnionego przedłużania terminu załatwienia sprawy
i podejmowania czynności pozornych, powodujących, że organ jawi się jako aktywny, gdy w istocie podejmuje czynności dowodowe lub inne czynności zbędne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Podzielił też stanowisko WSA, który uznał, że w podejściu regulatora do sprawy zauważalny był brak spójności między stanowiskiem Organu co do skutków wniosku skarżącego, terminu zakończenia przedsięwzięcia mającego na celu utworzenie banku a działaniami, które nie były ukierunkowane na zakończenie postępowania w terminie zakreślonym przez ustawę. Takie zachowanie Organu naruszało wymóg z art. 8 § 1 k.p.a., zgodnie z którym organy administracji publicznej prowadzą postępowanie
w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

W ocenie Sądu, gdyby organ podjął czynności niezwłocznie, jak tego wymagał art. 12 k.p.a. i precyzujący tę zasadę art. 35 § 1 i 3 k.p.a., to zbędnym byłoby przedłużanie terminu załatwienia sprawy.

Skarżącego przez sądami reprezentowali Wspólnicy Kancelarii: r.pr. Rafał Pytlak i r.pr. Wojciech Deja.