Roszczenie pauliańskie – Kancelaria skutecznie uniemożliwia ucieczkę z majątkiem dłużnikowi Klienta

Sąd Okręgowy we W. wydał postanowienie zabezpieczające na czas postępowania roszczenie naszego Klienta o uznanie za bezskuteczne w stosunku do niego pięciu umów darowizn nieruchomości poprzez ustanowienie zakazu zbywania i zakazu obciążania przedmiotowych nieruchomości oraz nakazanie właściwym miejscowo Sądom Rejonowym – Wydziałom Ksiąg Wieczystych, dokonania wpisu ostrzeżenia w Dziale III odpowiednich ksiąg wieczystych poszczególnych nieruchomości o nałożonych sądownie zakazach.

Darczyńca dokonują darowizn na rzecz osoby bliskiej złożył przed notariuszem oświadczenie, że przedmioty umowy darowizny nie są objęte żadnymi roszczeniami osób trzecich, nie ma żadnych postępowań mogących niekorzystnie wpłynąć na ważność ich nabycia, brak jest podstaw do wszczęcia takich postępowań w przyszłości, a zawarcie umowy nie prowadzi do pokrzywdzenia jego wierzycieli i nie stanowi podstaw do zgłoszenia roszczeń z art. 59 i 527-534 k.c.

Tymczasem darczyńca od dłuższego czasu pozostawał w sporze z naszym Klientem. Konflikt powstał
w związku z brakiem porozumienia odnośnie podziałem majątku spadkowego.  Klient Kancelarii starał się o zabezpieczenie swoich roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej w odziedziczonych prawach do akcji
i udziałów w spółkach. Łączna kwota roszczeń przekraczała 53 mln zł.

Sąd Okręgowy we W. podzielił nasze stanowisko i uznał roszczenie naszego Klienta za uprawdopodobnione. Sąd stwierdził, że działania podejmowane przez darczyńcę, w tym dokonywanie darowizn nieruchomości na rzecz osoby bliskiej, świadczą o próbie uniknięcia egzekucji ze strony wierzycieli. W związku z tym, zastosowano środki zabezpieczające, aby zapewnić, że roszczenia wnioskodawców zostaną zaspokojone.

Analogiczne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny oddalając zażalenie Obowiązanego.

Orzeczenie jest prawomocne.

W sporze interesy klienta reprezentowali Partnerzy Kancelarii: r.pr. Rafał Pytlak oraz r.pr. Wojciech Deja.