Spór z regulatorem rynku finansowego – Kancelaria wygrywa postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez regulatora rynku finansowego
i tym samym utrzymał w mocy orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. podzielające stanowisko naszego Klienta.

Sprawa dotyczy zatwierdzenia projektu umowy zrzeszenia banku. Nasz Klient złożył wniosek
o zatwierdzenie projektu umowy, jednak regulator rynku finansowego nie podjął żadnych działań w tej sprawie, co zostało uznane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. za bezczynność.

Organ złożył skargę kasacyjną. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zarzuty skargi kasacyjnej nie są uzasadnione i oddalił ją w całości, podnosząc, że regulator sam przyznał w swoich pismach procesowych, że organ pozostawał w bezczynności, gdyż, jego zdaniem, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy było zależne od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego.

Dla przypomnienia: bezczynność organu administracji publicznej występuje wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie, ale – mimo istnienia ustawowego obowiązku – nie zakończył go wydaniem decyzji, postanowienia lub też innego aktu lub nie podjął stosownej czynności określonej w art. 3 § 2 pkt 1-4a p.p.s.a.

W realiach przytaczanej sprawy zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w W., jak i Naczelny Sąd Administracyjny nie miały wątpliwości, że organ w prowadzeniu postępowania pozostawał
w bezczynności. Nie ma przy tym znaczenia z jakich powodów określony akt (decyzja, postanowienie, inny akt) nie został wydany lub czynność nie została dokonana.

Skarżącego w postępowaniu reprezentowali Wspólnicy Kancelarii: r.pr. Rafał Pytlak i r.pr. Wojciech Deja.