Wygrana kancelarii w sporze dot. dochodzenia przez spadkobierców wierzytelności przysługującej spadkodawcy względem spółki akcyjnej!

Sprawa dotyczyła wierzytelności powstałej wskutek udzielenia przez spadkodawcę pożyczki spółce akcyjnej. Zobowiązanie do zwrotu uzyskanej pożyczki nie zostało wykonane ani wobec pierwotnego wierzyciela ani wobec jego następców prawnych. Wobec śmierci pożyczkodawcy, przypadająca mu wierzytelność o spłatę pożyczki przeszła na jego spadkobierców. Wobec powyższego powód wniósł powództwo o zasądzenie od pozwanego kwoty stanowiącej różnowartość kwoty pożyczki wraz z ustawowymi odsetkami.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości.

Sąd Okręgowy uznał powództwo w części, argumentując, że powód powołując się na zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma legitymację czynną do dochodzenia od pozwanego wierzytelności z tytułu spłaty pożyczki nabytej w wyniku dziedziczenia, w części odpowiadającej jego udziałowi w spadku i na tej podstawie zasądził na rzecz naszego Klienta odpowiednią kwotę.

Klienta w sporze sądowym reprezentowali Wspólnicy Kancelarii: radca prawny Rafał Pytlak oraz radca prawny Wojciech Deja.