Wygrana Kancelarii w sporze korporacyjnym dot. próby przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną z pokrzywdzeniem wspólników mniejszościowych.

Klient kancelarii na skutek spadkobrania odziedziczył po zmarłym pakiet udziałów posiadający uprzywilejowanie w pewnym zakresie. Po śmierci spadkodawcy pomiędzy spadkobiercami doszło do konfliktu, który rzutował na sposób zarządzania spółką, której dotyczył pakiet odziedziczonych udziałów.

Zarząd pozwanej spółki planował przekształcenie tej spółki w spółkę akcyjną w taki sposób, aby uniemożliwić naszemu Klientowi dalszy udział w spółce. Informacje o tym planie zostały przekazane spadkobiercom, ale nasz Klient wyraził sprzeciw, uważając, że przekształcenie to zaszkodzi jego prawom udziałowym. Mimo to uchwała o przekształceniu została podjęta a plan przekształcenia został przedstawiony Klientowi kancelarii. Wobec powyższego Klient podjął kroki zmierzające do zaskarżenia podjętej uchwały.

Prokurator Okręgowy we Wrocławiu wniósł pozew przeciwko spółce o stwierdzenie nieważności uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, która przewidywała przekształcenie tej spółki w spółkę akcyjną. Argumentował naruszenie prawa poprzez nieuwzględnienie interesów wspólników, m.in. poprzez pozbawienie dotychczasowych udziałów jakichkolwiek przywilejów osobistych, które przysługiwały wspólnikom do tej pory.

Sąd Okręgowy przychylił się do argumentacji Prokuratora Okręgowego i uchylił zaskarżoną uchwałę. Powyższy wyrok został podtrzymany przez Sąd Apelacyjny a następnie przez Sąd Najwyższy, który oddalił skargę kasacyjną pozwanej spółki.

Sąd Najwyższy ocenił legitymację procesową prokuratora podnosząc, że Sąd Apelacyjny trafnie przyjął, że prokurator działał w interesie publicznym, aby chronić prawa pokrzywdzonych, co mieści się w zakresie jego legitymacji materialnej w związku z powyższym miał prawo wytoczyć powództwo w sprawie.

Dodatkowo orzekł, że zaskarżona uchwała zarządu spółki była sprzeczna z dobrymi obyczajami oraz miała na celu pokrzywdzenie wspólników. Jej podjęcie wbrew istniejącemu konfliktowi między współuprawnionymi oraz wykorzystanie konfiguracji personalno-udziałowej spółki naruszało zasadę lojalności i było sprzeczne z interesem spółki.

Kancelaria w sporze reprezentowała interwenienta ubocznego, który  toku całego postępowania wspierał prokuratora w jego działaniach.

Klienta w sporze sądowym reprezentowali Wspólnicy Kancelarii: radca prawny Rafał Pytlak oraz radca prawny Wojciech Deja.