Wygrana kancelarii w sporze korporacyjnym dot. zaskarżenia uchwały Zarządu unieważniającej akcje spółki akcyjnej.

Kancelaria reprezentowała powoda, który wnosił o ustalenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały Zarządu spółki akcyjnej dot. unieważnienia wszystkich dokumentów akcji imiennych pozwanej spółki serii A  i serii B. Strona powodowa uzasadniając żądanie, podniosła, że nie doszło do zmiany stosunków prawnych uzasadniających wymianę dokumentów akcji z uwagi na dezaktualizację ich treści. Zarzuciła również, że przed podjęciem uchwały nie wezwano akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji, z zagrożeniem ich unieważnienia.

W odpowiedzi na pozew kurator ustanowiony dla pozwanej spółki wniósł o oddalenie powództwa.

Sąd Okręgowy przychylił się do argumentacji powódki. W pierwszej kolejności Sąd wskazał, że przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują specjalnej drogi zaskarżania uchwał zarządu, co może być podstawą dla powództwa o ustalenie nieważności.

Rozstrzygając kwestię unieważnienia dokumentów akcji zgodnie z art. 358 k.s.h., Sąd zauważył, że spółka nie spełniła formalnych wymogów, takich jak wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów. Brak zmiany stosunków prawnych dodatkowo podważył argumentację spółki, co doprowadziło do uznania uchwały za nieważną.

W trakcie postępowania Sąd uwzględnił wszystkie istotne dowody, w tym przesłuchanie powoda, który zaprzeczył otrzymaniu wezwania do złożenia dokumentów akcji. Ciężar wykazania faktu przeciwnego spoczywał na stronie pozwanej, która jednakże nie przedstawiła żadnych dowodów potwierdzających przeprowadzenie takiego wezwania w sposób zgodny z prawem.

Klienta w sporze sądowym reprezentowali Wspólnicy Kancelarii: radca prawny Rafał Pytlak oraz radca prawny Wojciech Deja.