Wygrana Kancelarii w sprawie z zakresu zamówień publicznych.

Wyrokiem z dnia 24 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie naszego klienta od decyzji zamawiającego w zakresie zarzutu bezpodstawnego odrzucenia oferty naszego klienta i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty naszego klienta oraz ponowienie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty naszego klienta.

U podstaw sporu leżał zarzut podniesiony w kierunku zamawiającego odnośnie zaniechania wykluczenia wszystkich, poza konsorcjum naszego klienta, wykonawców pomimo nieprawidłowości w oświadczeniach tych wykonawców, co naruszało zasadę równego traktowania uczestników postępowania.

Nasz klient zarzucał istnienie niespójności ofert innych wykonawców z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz kwestionował ocenę ofert przez zamawiającego, zarzucając niedostrzeżenie podstaw do odrzucenia niektórych ofert, co miało istotny wpływ na wynik postępowania.

W toku postępowania Kancelaria ściśle współpracowała z Klientem, opracowując i popierając przed Krajową Izbą Odwoławczą argumentację zawierającą zarówno uzasadnienie prawne, jak i techniczne, ponieważ decyzje zamawiającego motywowane były w szczególności różnicami w rozwiązaniach technicznych poszczególnych ofert.

Ostatecznie KIO przyznało rację naszemu Klientowi i orzekło, że zarzut dotyczący bezpodstawnego odrzucenia oferty konsorcjum został potwierdzony, ponieważ zamawiający naruszył przepisy ustawy Pzp poprzez nieuzasadnione odrzucenie oferty na podstawie niezgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które nie były wystarczająco dobrze sprecyzowane, aby mogły stanowić podstawę odrzucenia oferty. Ostatecznie, skład orzekający uznał, że oznaczenie przedmiotu oferty konsorcjum były wystarczające i zgodne z wymaganiami specyfikacji.

Wyrok jest prawomocny.

Klienta w sporze sądowym reprezentowali Wspólnicy Kancelarii: radca prawny Rafał Pytlak oraz radca prawny Wojciech Deja.