Zarządca akcji imiennych – wygrana Kancelarii w postępowaniu zabezpieczającym.

Sąd Okręgowy w W. oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia, który miał na celu zawiesić na czas trwania postępowania prawo wykonywania głosu z akcji imiennych przez naszego Klienta, będącego ich zarządcą.

Źródłem postępowania był głęboki konflikt korporacyjny wewnątrz spółki akcyjnej. Do Sądu Okręgowego w W. wpłynął wniosek o udzielenie przed wszczęciem postępowania zabezpieczenia roszczenia
o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń prawa własności akcji imiennych w ten sposób, aby pozbawić sądownie ustanowionego zarządcę przedmiotowych akcji, na czas trwania postępowania, oddawania głosu z akcji.

Sąd Okręgowy oddalając wniosek stwierdził, że już sam sposób formułowania roszczenia budzi poważne wątpliwości, bowiem zarządca akcji jest nie tyle uprawniony, co obowiązany do wykonywania czynności potrzebnych do prowadzenia prawidłowej gospodarki i ponosi wobec współwłaścicieli odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nienależytego wykonywania swoich obowiązków. Spełnienie podnoszonego roszczenia wiązałoby się z naruszenie przytoczonych obowiązków ale przede wszystkim z naruszeniem prawomocnego postanowienia sądowego. Dodatkowo Sąd zwrócił również uwagę na brak należytego uprawdopodobnienia istnienia roszczenia, które nie wynikało ze złożonych do akt sprawy dowodów.

Powyższe stanowisko zostało podzielone przez Sąd odwoławczy, który oddalił zażalenie na w/w postanowienie podzielając poglądy Sądu wskazane w uzasadnienie zaskarżonego postanowienia.

Klienta w postępowaniu reprezentowali Wspólnicy Kancelarii: r.pr. Rafał Pytlak oraz r.pr. Wojciech Deja.