Zespół Kancelarii skutecznie broni interesów Klienta i zapobiega obejściu prawa

Sąd Okręgowy w N. oddalił powództwo o ustalenie zmierzające do stwierdzenia nieważności dwóch umów darowizn dokonanych na rzecz osoby najbliższej (występującej w postępowaniu jako powód) przez darczyńcę, będącego w długoletnim sporze z naszym Klientem.

Kancelaria w postępowaniu reprezentowała Interwenienta Ubocznego.

Sąd Okręgowy w całości przychylił się do twierdzeń Interwenienta Ubocznego i stwierdził, że:

  1. Powód wiedział, że nieruchomości które otrzymał w darowiźnie od osoby najbliższej są objęte postępowaniem o zabezpieczenie. Powód nie działał w błędzie co do treści czynności prawnej polegającym na przekonaniu, że do nieruchomości nikt nie kieruje żadnych roszczeń; miał świadomość, że oświadczenie darczyńcy co do stanu prawnego nieruchomości nie są prawdziwe.
  2. Oświadczenia woli Powoda o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczeń woli o przyjęciu darowizn są nieważne z uwagi na fakt, że zamierzają do obejścia prawa.

Sukces Kancelarii jest tym większy, że z racji faktu, że Klient nie był pierwotnie stroną procesu, o istnieniu postępowania kancelaria dowiedziała się już w trakcie jego trwania.

Dzięki czujności zespołu prawników i sprawnym zebraniu materiału dowodowego udało się zapobiec próbie obejścia prawomocnych zabezpieczeń, uzyskanych w innych postępowaniach.

Wyrok jest prawomocny.

Klienta w sprawie reprezentowali Wspólnicy Kancelarii: r.pr. Rafał Pytlak i r.pr. Wojciech Deja.