Prawomocna wygrana Kancelarii w sporze o odmowę zezwolenia na rozpoczęcie działalności banku!

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu dot. odmowy wydania przez KNF zezwolenia na rozpoczęcie dzielności przez bank będący Klientem kancelarii.

Spór pomiędzy stronami rozpoczął się w 2018 r., kiedy to Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Klienta kancelarii, uzasadniając ją brakiem zrealizowania przez Klienta kilku wymogów niezbędnych do rozpoczęcia działalności. Decyzja KNF została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem dokonał jej uchylenia, uzasadniając, że KNF powinna wydać zezwolenie na rozpoczęcie działalności w terminie jednego roku od wydania zezwolenia na utworzenie banku, celem umożliwienia wywiązania się stronie skarżącej z ciążących na niej obowiązków ustawowych. Ponadto WSA zarzucił KNF m.in. błędne stosowanie wykładni przepisów ustawy Prawo Bankowe, co uniemożliwiało skarżącemu Bankowi wywiązanie się z ciążących na nim obowiązków oraz dokonanie rażąco wadliwych ustaleń stanu faktycznego w zakresie spełnienia przez bank warunków wynikających z ustawy Prawo Bankowe.

Powyższe orzeczenie zostało zaskarżone w całości skargą kasacyjną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną, podtrzymując tym samym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i argumenty wskazane w jego uzasadnieniu.

Wyrok jest prawomocny.

Mamy nadzieję, że ten bezprecedensowy spór o rozumienie art. 38 Prawa bankowego pozwoli określić jasne ramy postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego w kolejnych przypadkach tworzenia banków. – skomentował Wojciech Deja, Wspólnik Kancelarii.

Klienta w sporze sądowym reprezentowali Wspólnicy Kancelarii: radca prawny Rafał Pytlak oraz radca prawny Wojciech Deja.